شناختنامه ابن ابی جمهور احسائی چاپ شد
ابن ابی جمهور الاحسائی فی کتب التراجم و المصادر ، موسسه تراث الشیعه ( کتابشناسی شیعه ) ، بیروت : دار المحجة البیضاء ، 1435 ق .
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
کتاب فهرس مصنفات الشیخ محمد بن علی بن ابی جمهور الاحسائی + 3 کتاب دیگر
تازه ترین پژوهش درباره ابن ابی جمهور، از آن «جمعیة ابن ابی جمهور الاحسائی لاحیاء التراث» است
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top