مجله آفاق نجفیه ش 33 | به کوشش کامل سلمان الجبوری
کامل سلمان الجبوری از مورخان بزرگ معاصر عراق است که بخش مهمی از کارهای علمی اش در باره نجف، جنبشهای معاصر عراق، و تاریخ مراجع نجف است، مراجعی که غالب آنها ایرانی بوده اند. وی در سالهای اخیر در رفت و آمد مکرر به ایران بوده و از منابع ایرانی برای نگارش تاریخ عراق بهره وافی برده است.
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top