«تاریخ نجف» منتشر شد
کتاب تاریخ نجف که به قلم السید حسین بن السید احمد البراقی النجفی است با ترجمه فارسی حسین منوچهری توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی چاپ و منتشر شد
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top