سه حكيم فقيه
اثر حاضر شرح حال سه تن از علماي نامدار و برجسته‌ در سده اخير حضرات آيات: حاج ميرزامحمد ثقفي، حاج ميرزاابوالفضل تهراني و حاج ميرزاابوالقاسم نوري تهراني است
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top