زیدیه در ایران | محمد کاظم رحمتی
نوشتار حاضر فرقه زیدیه را با تکیه بر زیدیه ایران از آغاز تشکیل دولت علویان طبرستان تا پایان قرن هفتم هجری بررسی می کند.
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
شرح حال شیخ ابراهیم قطیفی در احیاء الداثر | محمد کاظم رحمتی
این نوشتار حاوی نکته ای در باب اضافات در این کتاب است ...
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
مجادلاتی درباره ی نماز جمعه در روزگار شاه طهماسب صفوی | دون استوارت، ترجمه ‏: محمد کاظم رحمتی
مطالعه حاضر بر این مدعا است که پنج رساله تألیف شده در باب حکم فقهی نماز جمعه در سنت امامیه که میان سالهای ۱۵۵۵/۹۶۲ و ۱۵۶۳/۹۶۶ در میانه‏ی دوران سلطنت شاه طهماسب، جملگی حاصل بخشی از منازعه‏ی تند بر سر تصدی منصب شیخ الاسلامی قزوین، پایتخت صفویه است
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
شهید ثانی ، پژوهشی در زندگی کارنامه علمی و روزگار او | دکتر محمد کاظم رحمتی
مقدمه کتاب
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top