کتابی در باره تشیع یمن
کتاب حاضر با عنوان همیشگی اهل سنت که به شیعه نسبت می‌دهند به بررسی تاریخ تشیع و به ویژه زیدیه در یمن می‌پردازد
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top