«اطلس فقهی پرندگان»
کتاب «اطلس فقهی پرندگان» شامل توضیحاتی در مورد تمام پرندگان موجود در ایران است که به حلال بودن و حرام بودن آنها نیز پرداخته است.
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top