یک عالم شیعی از قرن هشتم و نکاتی دربارۀ شرح حال او/ محمدکاظم رحمتی
در سنت تراجم نگاری متاخر شیعه کتاب طبقات اعلام الشیعة تألیف عالم و فقیه برجستۀ شیخ آقابزرگ طهرانی اهمیت فراوانی دارد.
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
شرح حال مقدس اردبیلی در احیاء الداثر | محمد کاظم رحمتی
مرحوم منزوی سوای دخل و تصرف در متن و افزودن مطالبی که در احیاء الداثر گاه از حیث حجم دو سه برابر متن اصلی که مرحوم آقابزرگ ارایه کرده، می باشد، نظرات خود را جایگزین عبارت های پدر کرده و نظر پدر را حذف کرده است.
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
تکرار عناوین در کتاب الذریعة؛ ایرادی ناروا بر الذریعه | محمد کاظم رحمتی
یکی از نکاتی که در خصوص الذریعه مطرح شده، موضوع تکرار عناوین است و بر همین اساس بر آقابزرگ خرده گرفته شده که چندان توجه به اینکه آثاری را به نام های مختلف در الذریعه معرفی کرده، نداشته است
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
الذریعه و اهمیت آن برای مطالعۀ تاریخ فرهنگی تشیع در عراق سده های اخیر | محمد کاظم رحمتی
یکی از جنبه های بسیار با اهمیت کتاب الذریعه، اطلاعاتی است که ایشان در خصوص برخی از کتابخانه های عالمان شیعه عراق در قرون سیزدهم و چهاردهم هجری ارایه کرده اند.
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
شرح حال دوانی در احیاء الداثر | محمد کاظم رحمتی
دخل و تصرف های مرحوم منزوی در تصحیح طبقات اعلام الشیعه قرن دهم
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
معرفی کتاب ، تاریخ اهل بیت علیهم السلام اثری کهن در تاریخ اهل بیت علیه السلام - محمدکاظم رحمتی
کتاب تاریخ اهل‌البیت علیهم‌السلام، به روایت نصر بن علی جهضمی
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
نمونه ای موردی از: تقیۀ عالمی امامی در دمشق قرن دهم با ادعای پیروی از مذهب فقهی شافعی| ترجمۀ محمد کاظم رحمتی
تقیۀ عالمی امامی در دمشق قرن دهم با ادعای پیروی از مذهب فقهی شافعی
سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top