توضیح و تکمله یادداشت مربوط به جد و پدر قاضی نورالله
جد و پسر قاضی نورالله شوشتری به روایت تذکره وادی ایمن در نیمه اول سده سیزدهم
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top