نگاهی به احوالات صاحب تفسیر «روان جاوید»
برجسته ترین اثر این عالم بزرگوار کتاب روان جاوید است که به زبان فارسی و در ۵ جلد چاپ گردیده است
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
سه حكيم فقيه
اثر حاضر شرح حال سه تن از علماي نامدار و برجسته‌ در سده اخير حضرات آيات: حاج ميرزامحمد ثقفي، حاج ميرزاابوالفضل تهراني و حاج ميرزاابوالقاسم نوري تهراني است
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top