به یاد خبره علم رجال
کتاب معروف مجمع الرجال را در سحرگاه به پایان برده که حکایت از سحرخیزی آن عالم دارد
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top