سید مرتضی رضوی دانشمندی که تهران، نجف و قاهره را بهم پیوند داد
سخن از یک شخصیت شیعی است که طی دهه شصت و هفتاد میلادی این سه شهر را بهم پیوند داد و منادی وحدت اسلامی بود.
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top