هفتمین شماره فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» ویژه پاییز 95، به سردبیری سیدمحمدعلی احمدی ابهری منتشر شد.
فصلی درباره کتاب‌هایی برای نخواندن
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top