کتاب شیعه ( ویژه اجازات )
سردبیر ویژه شمارۀ ویژۀ اجازات خبر داد: مجله کتاب شیعه «ویژه اجازات» به صفحه آرا سپرده شد
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
اجازة الحدیث، حقیقتها و اثرها و طریقة احیائها( المسیر و المصیر) | سید محمد رضا حسینی جلالی
از سری مقالات کتاب شیعه شماره 7-8
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴
نگاهی به زيست نامه و آثار ملا علی اکبر ایجی اصفهانی |مهدى سليمانى آشتيانى
این گفتار شرح حال ملا علی اکبر ایجی اصفهانی (درگذشتۀ 1232) دانشور سدۀ سیزدهم اصفهان است. نگارنده، آثار او را شناسانده است
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top