وجیزة التحریر: در چگونگی تنظیم اسناد شرعی، ملی و حقوقی دوره صفوی و قاجار | محمد بن سبزعلی اصفهانی ، به کوشش رسول جعفریان
وجیزۀ التحریر، محمد بن سبز علی اصفهانی (متوفای پس از 1259ق)، به کوشش رسول جعفریان، قم، نشر مورخ، 1393
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top