نگاهی به زيست نامه و آثار ملا علی اکبر ایجی اصفهانی |مهدى سليمانى آشتيانى
این گفتار شرح حال ملا علی اکبر ایجی اصفهانی (درگذشتۀ 1232) دانشور سدۀ سیزدهم اصفهان است. نگارنده، آثار او را شناسانده است
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top