روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم باريتعالي / محمد غفوري‌نژاد ؛ احد فرامرز قراملكي
پرسش از راز برتري حكمت صدرا و تفوق آن بر ساير نحله‌هاي فلسفي، سؤالي است اساسي در حوزه فلسفه اسلامي كه ميتوان آن را با تكيه بر روش‌شناسي ملاصدرا پاسخ گفت. در باب روش‌شناسي ملاصدرا مجموعاً هفت نظريه قابل گزارش است. نظريه مختار نگارنده، ملاصدرا را در برخوداري از منابع متنوع و متكثر خود، داراي يك الگوي پژوهشي ميداند كه با پيروي از آن موفق به ابداع نظريات جديد ميگردد و بدينسان نوآوريهاي فراوان وي را قابل تبيين ميداند. نقطه مقابل اين نظريه، ديدگاه التقاطگرايانه است كه ملاصدرا را به التقاط انديشه‌ها متهم ميكند. اين نظريه از تبيين نوآوريهاي او قاصر است. اين نوشتار با ملاصدرا در يكي از غامضترين مسائل فلسفه اسلامي، همراه شده و تلاش كرده است تا بگونه‌يي مستند، الگوي پژوهشي وي را در اين مسئله نشان دهد.
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
كتابهای ملاصدرا
كتب صدرالمتألهين را مي‌توان براساس موضوع به هفت دسته تقسيم نمود:
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
نسخه‌ای نادر به خط ملاصدرا در کتابخانه ملی
«رسالات فلسفی و اشعار فارسی و عربی» به خط صدرالدین شیرازی
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top