خودنوشت آیت الله حاج غلامرضا فقيه خراسانى |عباسعلی مردی
نوشتار حاضر شرح مبسوط زندگی نامه شیخ غلامرضا خراسانی (1295 - 1338 ش ) است.
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top