قرآن شناخت دکتر سیدحسین نصر - ترجمه: دکتر انشاء الله رحمتی
اخیراً، اثر جدیدی با عنوان The Study Quran، زیر نظر استاد دکتر سید حسین نصر به زبان انگلیسی انتشار یافته است
پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top