توصیف پیامبر مهربانی در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله»
کار مهم پیامبر(ص) دعوت به حق و جهاد در راه این دعوت بود
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top