آیت الله، آنچه باید بگوید، آنچه باید بپرسیم | مصطفی درّی
چرا آغاز درس خارج اصول آیۀالله شبیری زنجانی، اتّفاق مهمّی است؟
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top