به یاد استاد مشروطه خواهان
اسوه مجاهدان و رهبر آزادی خواهان آیت الله شیخ هادی نجم آبادی از عالمان نیکوکار روزگار بود که علم و آبروی خویش را در عصر استبداد قاجار در جهت اجرای عدالت و شریعت محمدی بکار برد
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top