مع موسوعات رجال الشيعه
مع موسوعات رجال الشيعه، سيد عبد الله بن سيد عبد الحسين شرف الدين، مؤسسه کتابشناسی شیعه، 1392، قم.
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲
رونمایی از کتاب « مع موسوعات رجال الشیعة»
مراسم تکریم از شخصیت سید عبدالله شرف الدین و رونمایی از کتاب ایشان در شهر صور لبنان برگزار شد .
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top