کد مطلب: 4568
تاریخ درج مطلب: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
نگاهی به فهرست مشترک نسخ فارسی پاکستان
فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان

فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان، اثر چهارده جلدي موضوعي ارزشمندي براي معرفي نسخ خطي فارسي در کتابخانه هاي پاکستان است که از سوي زنده ياد مرحوم استاد احمد منزوي، بين سالهاي 1983 تا 1997، طي 14 سال نگارش يافته است. جلد چهاردهم اين اثر نيز با اضافات و تجديد نظر استاد نوشاهي تنظيم و نشر يافته است در ذيل گزارشي کتابشناختي از محتواي اين اثر ارزنده، برگرفته از کتابشناسي فهارس دستنويسهاي اسلامي کتابخانه هاي جهان، جلد دوم (بخش پاکستان) تقديم خوانندگان مطالب وبسايت خبري نسخ خطي (بساتين) ميگردد و در پايان، به برخي از آثار و مقالاتي که در تبيين، يا معرفي آن فهرست گرانسنگ از سوي محققان ديگري، توليد شده، اشاره گرديده است.

منزوي، احمد؛ (با اضافات، تجديد نظر و اهتمام دکتر عارف نوشاهي در جلد 14):

فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان (جلدهاي 1-14)

اسلام آباد: مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، 1983-1997، وزيري، فارسي.

ـ جلد اوّل: بخش1: تفسير (صص1-94)، بخش2: تجويد (صص95-140)، بخش3: درباره قرآن کريم (صص141-167)، فهرست مؤلّفان علوم قرآني (صص168-174)، بخش4: رياضي (صص175-222)، بخش5: ستاره‌شناسي (صص223-318)، بخش6: علوم غريبه (صص319-374)، فهرست مؤلّفان علوم رياضي، ستاره‌شناسي و علوم غريبه (صص375-386)، بخش7: طبيعيات (صص387-472)، بخش8: پزشکي (473-768)، بخش9: کيميا (صص769-800)، بخش10: چند دانشي (صص801-844)، فهرست مؤلّفان علوم تجربي و چنددانشي (صص845-865)، فهرست نام کتاب‌ها (صص866-908)، فهرست نام کسان (صص909-949)؛ 1362/1983 [چاپ دوم: قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1382/2003]، 32+950صص [صص1-950]؛ <معرّفي عناوين شماره 1-1544 و نسخ شماره 1-4543>.

ـ جلد دوم: بخش11: منطق (صص919-934)، بخش12: حکمت و فلسفه (صص935-992)، بخش13: ملل و نحل (993-1016)، بخش14: کلام و عقايد (صص1017-1206)، 1363/1984، 6+287صص [صص919-1206]؛ <معرّفي عناوين شماره 1556-2129 و دست‌نويس‌هاي شماره 4514-5856>.

ـ جلد سوم: بخش15: عرفان [و تصوّف] (صص1207-2132)، 1363/1984، 12+925صص [صص1207-2132]؛ <معرّفي عناوين شماره 2130-3870 و دست‌نويس‌هاي شماره 5858-11573>.

ـ جلد چهارم: بخش16: هندويي (صص2133-2200)، بخش17: فلسفه عملي (صص2201-2504)، بخش18: پيشه‌ها و آداب پيشه‌وران (صص2508-2532)، فهرست نام کتاب‌ها (صص2535-2662)، فهرست نام نگارندگان (صص2663-2725)، فهرست نام کسان (صص2727-2804)،­ 1364/1985، 10+669صص [صص2135-2804]؛ <معرّفي عناوين شماره 3871-4426 و دست‌نويس‌هاي شماره 11574-13943>.

ـ جلد پنجم: بخش19: نامه‌گاري و دبيري (صص1-525)، فهرست نام کتاب‌ها (صص529-552)، فهرست نام نگارندگان (صص553-574)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي نامه‌نگاري و دبيري (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص(صص577-921)، 1365/1986 24+921صص؛ <معرّفي عناوين شماره 1-350+138 عنوان ناشناخته>.

ـ جلد ششم: بخش20: داستان‌ها (صص922-1198)، فهرست نام کسان (صص1199-1210)، فهرست نام نگارندگان (صص1211-1216)، فهرست نام کسان افسانه‌اي (صص1217-1292)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي داستان‌هاي (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1293-1468)، فهرست اختصارات و منابع (صص1469-1485)، 1365/1987، 4+562صص [صص923-1485]؛ <معرّفي عناوين شماره 1-108+142 عنوان در بخش الفبايي که نام مؤّلّف يا تاريخ تأليف آن‌ها بدست نيامده است>.

ـ جلد هفتم: بخش 21: ديوان‌ها و منظومه‌ها (1) از سده5 تا پايان سده 11هـ، 1365/1986 10+960صص [صص1-960]؛ <معرّفي عناوين شماره 1-418 و دست‌نويس‌هاي شماره 1-935>.

ـ جلد هشتم: بخش22: ديوان‌ها و منظومه‌ها (2) از سده 12 تا سده 14هـ (صص963-1543)، فهرست نام کتاب‌هاي بخش منظومه‌هاي معرّفي شده در جلدهاي 7-8 (صص1547-1606)، فهرست نام نگارندگان بخش منظومه‌هاي معرّفي شده در جلدهاي 7-8 (صص1607-1675)، 1366/1987، 10+712صص [صص963-1675]؛ <معرّفي عناوين شماره 420-980 و دست‌نويس‌هاي شماره 939-1761 و بخش الفبايي که نام مؤلّف يا تاريخ تأليف آن‌ها بدست نيامده است: دست‌نويس‌هاي شماره 1762-2196>.

ـ جلد نهم: فهرست سرآغاز منظومه‌ها و ديوان‌هاي معرّفي شده در جلدهاي 7-8 و ساير منابع و فهارس (صص1617-1959)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي ديوان‌ها (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1961-2330)، فهرست اختصارات و منابع (صص2331-2350)، 1367/1988، 14+671صص [صص1679-2350].

ـ جلد دهم: بخش22: جغرافيا (صص1-50)، بخش23: سفرنامه (صص51-68)، بخش24: تاريخ، کليات (صص69-84)، بخش25: تاريخ جهان (صص85-142)، بخش26: تاريخ ايران (صص143-188)، بخش27: تاريخ پيامبران، اسلام و امامان (صص189-384)، بخش28: تاريخ شبه قاره (صص385-619)، بخش29: تاريخ افغانستان (صص621-646)، بخش30: تاريخ آسياي ميانه (صص647-654)، بخش31: تاريخ عثمانيان (صص655-660)، بخش32: تاريخ اروپا و آمريکا (صص661-664)، فهرست نام نگارندگان (صص665-690)، فهرست نام کتاب‌ها (صص691-725)، 1367/1988، 14+725 صص؛ <معرّفي عناوين شماره 67+29+27+55+55+287+344+42+9+5+6 به ترتيب موضوعي فوق>.

ـ جلد يازدهم: بخش33: زندگينامه سرايندگان (صص727-778)، بخش34: زندگينامه پيران و ديگر بزرگان (صص779-1116)، فهرست نام کتاب‌هاي معرّفي شده در جلد11 (صص1117-1134)، فهرست نام نگارندگان کتاب‌هاي معرّفي شده در جلد11 (صص 1135-1152)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي سفرنامه (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1152-1222)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي جغرافيا (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1223-1293)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ ـ کليات (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1295-1341)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ جهان (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1343-1411) و فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ ايران (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1413-1631)، 1369/1990، 12+905صص [صص 727-1631]؛ <معرّفي عناوين شماره 54+512 به ترتيب زندگينامه سرايندگان و زندگينامه پيران>.

ـ جلد دوازدهم: فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ پيامبران، اسلام و امامان (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1633-1822)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ شبه قارّه (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص1823-1998) فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ عثماني و ترکيه (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2001-2011)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ کشورهاي عربي، آفريقايي و خاورميانه (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2013-2021)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي تاريخ اروپا و امريکا (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2023-2041)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي زندگينامه سرايندگان (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2043-2136)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي زندگينامه پيران و ديگر بزرگان (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2137-2363)، فهرست اختصارات و منابع (صص2365-2390)، 1370/1991م 12+757صص [صص1633-2390].

ـ جلد سيزدهم: بخش35: دانش­هاي بلاغي (صص2391-2456)، بخش36: دستورزبان فارسي (صص2457-2530)، بخش37: دستورزبان اردو و ترکي (صص2531-2534)، دستور زبان عربي به فارسي (صص2535-2682)، بخش38: عروض و قافيه (صص 2683-2729)، فهرست نام کتاب‌هاي معرّفي شده در جلد13 (صص2733-2758)، فهرست نام نگارندگان کتاب‌هاي معرّفي شده در جلد13 (صص2759-273)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي بلاغت (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2777-2828)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي دستور زبان فارسي (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2829-2884)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي دستور زبان عربي (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2885-2958)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي دستور زبان ترکي، اردو، فرانسه، آلماني، انگليسي، اسپرانتو، آشوري، ايتاليايي، روسي و ... نيز دستور زبان‌هاي مؤلّف ناشناخته (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2958-2966)، فهرستواره کتاب‌هاي فارسي عروض و قافيه (چاپي و خطّي) در کتابخانه‌هاي پاکستان و ساير کشورهاي جهان (صص2967-3004)، فهرست اختصارات و منابع (صص3005-3031)، 1370/1992، 22+641صص [صص2390-3031]. <معرّفي عناوين شماره 103+111+3+221+65 به ترتيب موضوعي فوق>.

ـ جلد چهاردهم: بخش39: معمّا (صص1-23)، بخش40: ادبيات منثور: متون ادبي، امثال، مقامات، شوخي و هزل (صص25-126)، بخش41: فرهنگنامه‌ها (صص127-319)، بخش42: موسيقي (صص319-333)، بخش43: اصول حديث و حديث (صص335-372)، بخش44: اصول فقه و فقه (صص373-802)، اوراد و ادعيه و تعويذات (صص803-878)، فهرست نام کتاب‌ها (صص880-906)، فهرست نام نگارندگان (صص907-945)، 1375/1997، بيست و سه + 945صص.

 

*حميد، انجم:

راهنماي فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان.

اسلام آباد: مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، 1377/1988، وزيري، بيست+ 936+ [نـُه]صص، فارسي.

-در اين اثر فهرست الفبايي نام تمام کتاب‌هاي معرّفي شده در 14 جلد فهرست مشترک پاکستان، شامل متن، شرح، فرهنگنامه، ترجمه، تضمين، تخميس، ردّ، پيروي، دوگانگي نام و .... (صص1-355) و فهرست نام کسان ياد شده در مجلدات فهارس مذکور، شامل نام مؤلّف، مترجم، گردآورنده، شارح، مصحح، مهدي اليه، کاتب، کسان افسانه‌اي و ممدوحان (صص356-936) به تفصيل آمده است.

 

*مايل هروي، نجيب:

"يادداشت‌هايي بر هامش فهرست مشترک پاکستان".

رکـ . نشريه دانش (اسلام آباد)، س1، ش4 (زمستان 1364)، صص69-98، فارسي.

 

*ناشناخته:

"فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان، تأليف احمد منزوي".

رکـ . کتابنماي ايران، صص376-379، فارسي.

 

*منزوي، احمد (مصاحبه):

 "فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي مشترک پاکستان جلد12".

رکـ . نشريه کلک (تهران)، ش21 (آذر 1370)، صص198-199، فارسي.

 

*آل داوود، علي:

"گنجينه‌اي کم نظير در شناسايي نسخ خطّي فارسي".

رکـ . نشر دانش (تهران)، س13، ش2 (بهمن ـ اسفند 1371)، صص43-45، فارسي (بازچاپ: اقليم هفت کتاب، صص103-107).

-در اين مقاله فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان، تأليف منزوي، معرّفي گرديده است.

 

*منزوي، احمد:

"فهرست مشترک نسخه‌هاي خطي فارسي پاکستان".

رکـ . نشريه آينده (تهران)، س6، ش3-4 (خرداد و تير 1359)، صص269-273، فارسي.

 

*اصيلي، سوسن:

"فهرست نگاري: نگاهي به فهرست‌هاي مشترک استاد احمد منزوي".

رکـ . نشريه پيام بهارستان (تهران)، ش 30 (آذر 1382)، صص35-39، فارسي.

 

*منزوي، احمد:

فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي علوم قرآني در پاکستان.

تهران: انتشارات پيام آزادي، 1378ش، رقعي، 17+268+2صص، فارسي.

 

-در اين اثر 262 عنوان، مشتمل بر علوم قرآني <تفصير، تجويد، قرائت، رسم الخط، خواص آيات و سوره، فالنامه، اصول تفسير و وقوف سجاوندي> معرّفي شده که اثري مستقلّ محسوب نمي‌گردد و در واقع بخشي از فهرست مشترک نسخه‌هاي خطّي فارسي پاکستان است، که از آن اثر، استخراج گرديده است.

حسين متقي

بساتین


...
ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
روضاتی نامه| محمد حسین تسبیحی (رها)
مقدمه بحر المعارف
اتقان و پختگى در نگارش
اساسنامه موسسه کتابشناسی شیعه
کتابیات 1 | محسن صادقی
حدیث نصر
درنگی برکرامتی از « میرزاطاهرتنکابنی» | علی حسن بگی
معرفی کتاب :زندگانی آیة الله چهارسوقی
شناخت نامه آیت الله حاج شیخ محمد حسین احمدی گلپایگانی|علی حسن بگی
معرفی "احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی"
مروری اجمالی بر تطور فقه فتوایی
سیّد جعفر کشفی دارابی بروجردی (1189-1267ق) : سید حجّت کشفی
اشتباه تنقيح المقال درباره مدفن فخرالمحققين
ميرزا محمد تقى شيرازى قدس‏ سره (م 1338)
ذکر شریف "یا فاطمه" سلام الله علیها
آيه‏ اللّه‏ ميرزا محمد حسين نائينى قدس ‏سره (م 1355)
ناراحتى حضرت زهرا عليهاالسلام
ابعاد شخصيت شيخ انصارى
یادنامه مرحوم حضرت آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی
انتشار شماره 11- 12 کتاب شیعه
شماره ششم کتاب شیعه منتشر شد .
حكيم جهانگيرخان قشقايى قدس ‏سره (م 1328)
سید صدرالدین صدر
شيخ محمد فاضل شربيانى قدس‏ سره (م 1322)
الصحف المطهره منتشر شد
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
علی اکبر زمانی نژاد
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top